Privacy beleid

Door bepaalde onderdelen van onze website te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief, door je in te schrijven voor deelname aan activiteiten of acties, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

De veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk. Daarom worden ze verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vlaamse Dienst Autisme (met als roepnaam ). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

De Vlaamse Dienst Autisme is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring nog andere vragen of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Zie adres onderaan.

Welke gegevens verzamelen we?

Vlaamse Dienst Autisme verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of dienst die we verstrekken.

  • Wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief, registreren we je e-mailadres en woonplaats
  • Wanneer je een abonnement neemt op ons tijdschrift of een publicatie aankoopt, registreren we je naam, adres en telefoonnummer.
  • Wanneer je inschrijft voor een van onze activiteiten of acties of een publicatie ontleent, registreren we je naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

We houden geen ‘gevoelige gegevens’ bij zoals bv. politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.

Voor deelnemers met autisme aan de brugactiviteiten worden, indien nodig, wel medische gegevens bewaard zoals het gebruik van medicatie. Omdat we voor bepaalde activiteiten kortingen toekennen aan mensen met autisme en hun gezinsleden vragen we ook naar de aanwezigheid van een autismediagnose.

Wat doen we ermee?

Je contactgegevens gebruiken we voor administratieve doeleinden en om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren (vb. inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, adres om publicatie op te sturen).

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Je gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde database. Daar worden ze enkel bewaard voor de verwerking en opvolging. We bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Enkel onze vaste medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Welke zijn jouw rechten?

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

  • op te vragen en in te kijken,
  • op te vragen en in te kijken,
  • te (laten) schrappen.

Je kan ook vragen om uit onze database te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoek te mailen naar wij@autisme.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

  • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 24 mei 2021.

Als het misgaat…

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan wij@autisme.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende website: https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙